Afgørelse fra skatteankestyrelsen

AFGØRELSE FRA SKATTEANKESTYRELSEN VEDRØRENDE RÆKKEVIDDEN AF

OPKRÆVNINGSLOVENS § 11, stk. 2.

Af advokat (H), Torben Høholt Jensen, advokaterne.com

SKAT har, i henhold til § 11, stk. 2 i opkrævningsloven (Lovbekendtgørelse 2014-05-28, nr. 569 om opkrævning af skatter og afgifter m.v.), en hjemmel til, i særlige tilfælde, at kræve sikkerhedsstillelse for betaling af skatter og afgifter, som betingelse for virksomhedens registrering.

I en konkret sag havde SKAT krævet sikkerhedsstillelse for to nystiftede søsterselskaber (et leasing- samt et driftsselskab) der var stiftet, med henblik på at forberede et generationsskifte fra faderens personligt ejede virksomhed (A) til  sønnens nystiftede selskaber (B+C).  SKAT krævede en samlet sikkerhedsstillelse for momsbetalinger på i alt kr.  807.270.

Begrundelsen var, at faderens virksomhed (A) var i restance med over kr. 50.000 og at denne restance, efter SKATs opfattelse, var usikret. Henset til sønnens hidtidige ansættelse i faderens virksomhed var SKAT af den opfattelse, at det var faderen der reelt stod bag; og dermed skulle drive de to nystiftede selskaber (B+C).

SKATs krav om sikkerhedsstillelse, blev af undertegnede indbragt for Skatteankestyrelsen for så vidt angår begge selskaber, med påstand om, at der ikke var hjemmel til at kræve sikkerhedsstillelse i opkrævningslovens § 11, stk. 2.

Forinden blev det naturligvis forsøgt, at overbevise SKATs medarbejdere om, at afgørelserne var forkerte, dog uden held.

Skatteankestyrelsen gav klageren medhold i begge sager med følgende begrundelse:

”Ved krav om sikkerhedsstillelse påhviler det SKAT at godtgøre, at betingelserne for at kræve sikkerhed er opfyldt.

Skatteankestyrelsen finder, at SKAT ikke i tilstrækkelig grad har godtgjort, at betingelserne for at kræve sikkerhedsstillelse efter opkrævningslavens § 11, stk. 2, er opfyldt. Der er således ikke i det af SKAT fremlagte materiale påvist dokumentation for, at det er indehaveren af virksomheden (A), der skal drive selskabets virksomhed, eller at der i øvrigt efter bestemmelsen er grundlag for at stille krav om sikkerhedsstillelse.

Den omstændighed, at en person, hvis nære familiemedlem driver en igangværende virksomhed, hvori SKAT har usikrede tilgodehavender, er direktør i et selskab, som anmelder en virksomhed til registrering (B+C) fører ikke til, at der allerede med henvisning hertil foreligger en situation hvor det pågældende nære familiemedlem anses for reelt at være den, der skal drive den anmeldte virksomhed, jf. opkrævningslovens § 11, stk. 2.

Det forhold, at selskabet og virksomheden (A) har samme hjemstedsadresse, og at der er navnesammenfald, kan ikke i sig selv føre til et andet resultat.

Det bemærkes endvidere, at virksomheden (A) ikke er ophørt, og at der ikke foreligger nærmere oplysninger om sønnens ansættelse i virksomheden (A).

Betingelserne for at stille krav om sikkerhed efter opkrævningslovens § 11, stk. 2, er derfor ikke opfyldt.” 

Skatteankestyrelsen ophævede derfor SKATs krav om sikkerhed som betingelse for registrering af selskaberne for moms.

Det er værd at bemærke, at Skatteankestyrelsens afgørelser i sagerne først kom ca. 9 måneder efter SKATs afgørelser. Generationsskiftet i virksomheden har således måttet afvente afgørelserne.

Navigation