Forretningsbetingelser for advokatfirmaer tilknyttet advokaterne.com

Udfærdiget den: 01. september 2014 revideret 13. marts 2015, 4. juni 2015,1. august og 11. oktober 2016 samt 23. maj 2018.

 

advokaterne.com er et kontorfællesskab mellem advokater og advokatselskaber.

Den juridiske bistand og de ydelser, som vi leverer til vore klienter, ydes af den enkelte advokat efter aftale med klienten. advokaterne.com leverer derfor ikke juridisk bistand.

Ingen af advokaterne hos advokaterne.com påtager sig at føre sager for klienter, hvor der er en aktuel eller nærliggende risiko for interessekonflikt.

For at identificere mulige interessekonflikter har advokaterne.com faste interne procedurer, som sikrer, at interessekonflikter undgås.

Vore forretningsbetingelser gælder for den juridiske bistand og de ydelser, som den enkelte advokat leverer til klienten, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Samtlige advokater hos advokaterne.com er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Forretningsbetingelserne gælder for opgaver, der overlades den enkelte advokat efter den 23. marts 2015.

 

1. Udførelsen af opgaven:
Den enkelte advokat og klienten indgår direkte aftale om den juridiske bistand, herunder omfanget af hver opgave samt klientens og eventuelle andres medvirken og ydelser.

Klienten har således ikke noget kontraktforhold til advokaterne.com eller til de øvrige advokater tilknyttet advokaterne.com, ligesom de øvrige advokater ikke i nogen henseende kan gøres ansvarlige for de fejl eller forsømmelser, som den advokat, som klienten har indgået aftale med, måtte have begået.

Advokaten forpligter sig overfor klienten til at yde kvalificeret juridisk bistand, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang.

Alle opgaver udføres i overensstemmelse med de til enhver tid af Advokatrådet vedtagne advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokaters virke samt anden relevant lovgivning.

Advokaten er undergivet reglerne i hvidvaskloven og skal derfor ofte indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten.

Advokaten er forpligtiget til at opbevare alle sagsakter i mindst 5 år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres til klienten senest i forbindelse med sagens afslutning.

Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som advokaten leverer til klienten i forbindelse med sagen, men advokaten har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

 

2. Honorar, fakturering og klientmidler.

Advokater hos advokaterne.com har ingen fælles aftaler om størrelsen af de honorarer, de fakturerer til klienterne.

Advokaten og klienten indgår selv aftale om honorarets størrelse eller aftale om efter hvilke parametre, honoraret beregnes.

Advokaten fastsætter sit honorar med udgangspunkt i arbejdets omfang, herunder det anvendte antal sekretær- og advokattimer, den interesse sagen repræsenterer for klienten, værdien af advokatens ydelse, det ansvar der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet, graden af specialistviden og det opnåede resultat.

Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning, større kopierings- og forsendelsesudgifter, samt eksterne transmissionsudgifter betales af klienten ud over honoraret.

I forbindelse med påbegyndelsen af en opgave vil klienten, efter anmodning, blive oplyst om honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Kan honoraret ikke oplyses, vil den måde honoraret beregnes på, f.eks. de timepriser, der anvendes, blive oplyst.

I forbrugerforhold gives klienten oplysninger om honoraret, eller hvorledes det beregnes, inden arbejdet påbegyndes.

Advokaten og klienten indgår selv aftale om a/conto fakturering. Advokaten og klienten indgår endvidere selv aftale om eventuel forudbetaling, herunder til sikkerhed for betaling af eksterne omkostninger.

Advokatens betalingsbetingelser fastsættes af den enkelte advokat, men vil altid udgøre mindst 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter og eventuelle rykkergebyrer i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Alle klientmidler, der betros advokaten, forvaltes efter Advokatsamfundets regler, og bliver indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

Den enkelte advokat hæfter for de klientmidler, som er betroet advokaten.

Med virkning fra den 1. juni 2015 er indført nye regler for dækning af indestående på klientbankkonti i tilfælde, hvor et pengeinstitut bliver nødlidende. Ændringen indebærer, at der ikke længere er fuld dækning for indskud på klientbankkonti. Der gælder således de samme regler for klientbankkonti som for andre bankkonti. Der er herefter et dækningsmaksimum på 100.000 euro pr. indskyder. Advokatens hæftelse omfatter således ikke en sådan situation.

 

3. Fortrolighed og insiderregler.

Advokaten er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller modtaget om klienten fortroligt. Alle medarbejdere hos de enkelte advokater og ansatte hos advokaterne.com er pålagt tavshedspligt og instrueret i håndtering af alt fortroligt materiale. Der er i den forbindelse, hos advokaterne.com, udarbejdet en informationssikkerhedspolitik med tilhørende informationssikkerhedshåndbog, alt i overensstemmelse med persondataforordningen og med henblik på overholdelse af forordningen.

Alle advokater og øvrige ansatte er undergivet særlige regler i overensstemmelse med gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

 

4. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring.

Den enkelte advokat er alene ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Ansvaret pr. opgave er begrænset til den enkelte advokats til enhver tid gældende maksimale dækning i henhold til den tegnede ansvarsforsikring. De samlede erstatningsbeløb, som én klient er berettiget til at modtage, kan ikke overstige den maksimale dækning, for så vidt angår samtlige krav klienten rejser i ét kalenderår.

Advokaten og øvrige medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v.

Advokaten hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som advokaten har henvist klienten til, ligesom advokaten ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som advokaten efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

Advokatfirmaerne hos advokaterne.com er alle ansvarsforsikrede i et anerkendt forsikringsselskab. Advokat Henning Lyngsbo er ansvarsforsikret i Codan Forsikring A/S, advokat Lars Broni er ansvarsforsikret i HDI-Gerling Forsikring. Alle øvrige advokatfirmaer er forsikret i Lloyds London, via dahlberg assurance agentur A/S.

 

5. Lovvalg og værneting.

Advokaternes rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.
Eventuelle tvister kan alene indbringes for Retten i Århus.

 

6. Betalingsoplysninger.

Der bedes altid henvist til sagsnr. ved kontooverførsler. Nærmere om kontonumre for de enkelte advokater kan oplyses ved henvendelse til advokaterne.com

 

7. Virksomhedsoplysninger på advokatfirmaerne tilknyttet advokaterne.com:

Advokat Hanne Barkholt, CVR-nr.: 30137396
Advokat Henning Lyngsbo, CVR-nr.: 36231718
Advokatfirmaet Torben Høholt Jensen ApS, CVR-nr.: 24223132
Advokat Henrik Fibiger Hansen, CVR-nr.: 29265313
Advokatfirmaet Blenstrup Nielsen v/Peter Blenstrup Nielsen, CVR-nr.: 13393338
Advokatfirmaet Lars Bo Nilsson, CVR-nr.: 27285422
Advokatfirmaet Lars Broni Advokatanpartsselskab, CVR-nr.: 16123684
Advokat Karsten Isager, CVR-nr.: 27181848
Advokatfirmaet Anders B. Vinther, CVR-nr.: 29570787
Advokatfirmaet v/Flemming Huess, CVR-nr.: 21729671
Advokat Jens Dynesen, CVR-nr.: 35695648
Advokat Rasmus Zoffmann Knudsen, CVR-nr.: 37840963

 

8. Klageadgang

Advokatnævnet behandler klager over advokaters adfærd og salærer. En eventuel klage skal sendes til:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Om advokatnævnet i øvrigt kan henvises til www.advokatsamfundet.dk

—o0o—

På vegne samtlige advokatfirmaer tilknyttet advokaterne.com samt Kontorfællesskabet Kannikehuset ApS.

Torben Høholt Jensen
advokat (H)

MERE END EN GOD ADVOKAT

Kreativitet og kvalitet i rådgivningen og sagsbehandlingen er i høj grad betinget af erfaring, alsidighed, solid etik og en direkte kontakt imellem advokaten og klienten samt et personligt engagement i klientens problemer.

SE ALLE VORES ADVOKATER

Navigation