Lovændring på vej mod 10-mandsprojekter

Lovændring på vej mod 10-mandsprojekter – slut for en kendt form for virksomhedsinvestering?

Af advokat Rasmus Zoffmann Knudsen, advokaterne.com

Den 14. december 2016 fremsatte Skatteministeren et lovforslag, der har til formål at forhindre de investeringsformer, som normalt går under betegnelsen 10-mandsprojekter. Lovforslaget er en del af PSO-forliget, som blev indgået tidligere i år, og med indgrebet forventer skatteministeren, at den danske statskasse vil kunne opnå et årligt merprovenu i omegnen af 150-200 mio. kr.

Da lovforslaget har et bredt flertal af folketingets partier bag sig, må det forventes at loven bliver godkendt uden større diskussioner. Virkningen af lovændringen vil ifølge lovforslaget træde i kraft allerede fra fremsættelsestidspunktet, den 14. december 2016.

Afgrænsningen af 10-mandsprojekter

Lovforslaget vil have betydning for den type investeringer, som normalt går under betegnelsen 10-mandsprojekter, idet den henviser til de siden 1989 gældende regler, hvorefter optil 10 skatteydere kunne gå sammen om at drive en erhvervsvirksomhed og fratrække underskud fra denne virksomhed i deres respektive personlige indkomst. Denne skatteregel har muliggjort at typisk lønmodtagere – via skattemæssige afskrivninger i virksomhedens aktiver – har kunnet foretage fradrag i deres personlige indkomst og derved udskyde en aktuel beskatning. 10-mandsprojekterne har i de senere år været hyppigt anvendt i forhold til solcelle-parker udenfor Danmarks grænser, hvor projekterne har været organiseret i kommanditselskaber. Herved har de enkelte investorers hæftelse har været begrænset til de tegnede anparter og den daglige drift af virksomheden har været overladt til en administrator.

Krav om deltagelse og personlig hæftelse

I henhold til lovforslaget vil investorerne fremover alene kunne fradrage underskud fra erhvervsvirksomhed i deres øvrige indkomst, såfremt investoren hæfter personligt for virksomhedens forpligtelser samt deltager i virksomhedens drift i et væsentligt omfang. Opfyldes disse krav ikke vil underskud fra virksomheden alene fradrages i virksomheden og kunne fremføres til kommende indkomstår.

Konsekvenser af lovændringen

Skæringsdatoen 14. december 2016 vil få en stor betydning for investorer og projektudviklere. For de virksomheder, som er ”erhvervet eller påbegyndt” før denne dato, vil investorerne kunne henholde sig til de gamle regler, mens investeringer foretaget den 14. december eller senere, altså ikke har denne mulighed. Denne afgørende forskel, må forventes at føre til en række afgrænsningsdiskussioner, ikke mindst for de 10-mandsprojekter, som er etableret henover denne dato. I lovforslaget er der tilmed forsøgt taget højde for nogle af disse diskussioner, ikke mindst den situation hvor en virksomhed, som er etableret før 14. december, erhverver yderligere aktiver eller virksomheder efter denne dato. Såfremt disse investeringer ikke er ”nødvendige for virksomhedens fortsatte drift”, vil en sådan udvidelse af virksomheden ikke være omfattet af de gamle skatteregler.

Navigation