Ændringer i lejeloven

ÆNDINGER I LEJELOVEN (BEBOELSE) PR. 1. JULI 2015. NY TYPEFORMULAR A, 9. UDGAVE

af advokat (H) Peter Blenstrup Nielsen, advokaterne.com

Den 1. juli 2015 trådte en række ændringer af lejeloven i kraft for beboelseslejemål, som på afgørende punkter ændrer den eksisterende lejelov.

Med nærværende nyhedsbrev er formålet at gøre opmærksom på nogle af de vigtigste ændringer, idet det for god ordens skyld skal fremhæves, at nyhedsbrevet ikke på udtømmende vis redegør for alle ændringer i lejeloven.

Som en konsekvens af den nye lejelov har Boligministeriet lavet en ny typeformular(A, 9 udgave) til lejekontrakter, og den nye typeformular kan hentes på Boligministeriets hjemmeside.

Ved indgåelse af lejekontrakter er det af afgørende betydning, at lejeren får de nødvendige oplysninger fra udlejer, hvorfor der skal anvendes typeformularer ved udlejning, og således at eventuelt særlige aftaler med lejeren skrives ind i typeformularen.

Som en konsekvens af ændringer i lejeloven skal den nye typeformular(A, 9 udgave) anvendes for nye lejemål, som indgås efter 1. juli 2015, og hvis en udlejer anvender den tidligere formular, mister udlejeren muligheden for at rette krav mod lejeren ved fraflytning angående istandsættelse.

En af de væsentligste lovændringer er, at der nu ved indflytning skal laves en indflytningsrapport sammen med lejeren.

Konsekvensen af at udlejer ikke laver en indflytningsrapport er, at der ikke kan gøres krav gældende mod lejeren ved fraflytning angående istandsættelse.

Hvis lejeren møder op til fraflytning, skal indflytningsrapport udleveres fysisk til lejeren og må ikke mailes til lejeren.

Ligeledes bliver der ændret på krav til istandsættelse, idet det ikke længere kan aftales, at lejemål afleveres nyistandsat, men alene vedligeholdt.

Med ændringen af lejeloven er således lavet en ny definition af begrebet indvendig vedligeholdelse, og man kan ikke ved aftale ændre disse definitioner til skade for lejeren.

I det nye vedligeholdelseskrav er antagelig, at udlejer kun kan kræve et lejemål malet ved fraflytning, hvis lejemålet har været udlejet i 3-4 år uden at blive malet.

Ændringer i krav til vedligeholdelse gælder for lejligheder indgået efter 1. juli 2015, men andre dele af den nye lejelov vil også få betydning for eksisterende lejemål, idet krav til forbrugsregnskaber ændres.

Fra 1. juli 2016 skal udlejer lave vedligeholdelsesplaner for sine ejendomme og på Boligministeriets hjemmeside kan hentes en vejledning for vedligeholdelsesplaner.

For lejemål, som indgås efter 1. juli 2015, kan ikke aftales trappeleje.

(05092015)

Navigation