Udlejers opsigelse af en lejer, fordi udlejer selv ønsker at benytte det pågældende lejemål.

J.nr.:3013092-PBN / 12
Udfærdiget den: 19. maj 2017

Advokat Peter Blenstrup Nielsen fra Advokaterne.com har netop for en lejer ført en sag i landsretten angående spørgsmålet om, hvorvidt lejer kunne tilpligtes at fraflytte sit lejemål, fordi udlejer selv ønskede at benytte lejemålet.

Retten i Randers var kommet frem til, at lejeren skulle acceptere opsigelsen og flytte, men Vestre Landsret kom frem til det modsatte resultat, nemlig at opsigelsen blev tilsidesat som urimelig, og lejeren kunne blive boende.

Afgørende for om lejeren kan opsiges eller ej, når udlejer selv ønsker at benytte lejemålet, er en rimelighedsvurdering efter lejelovens § 84.

I den pågældende sag lagde landsretten bl.a. vægt på parternes økonomi, lejemålets betydning for lejers erhverv som selvstændig dagplejemor, lejemålets indretning, lejers mulighed for at skaffe andet lejemål og udlejers handicap.

En opregning af ovennævnte faktorer medførte, at landsretten kom frem til, at opsigelsen af lejer var urimelig, og tilsidesatte således opsigelsen fra udlejer. 

Om en lejer kan opsiges eller ej kræver således en meget nøje vurdering af sagens konkrete forhold.

Ovennævnte sag kan i punktform sammenfattes således:

* Lejelovgivningen er en beskyttelseslov, der i udgangspunktet sikrer lejere mod at bliveopsagt.

* Der er dog få undtagelser, der almindeligvis gør det muligt at opsige en lejer.

* En af dem er, hvis ejeren skal bruge lejemålet selv. I så fald er det en gængs antagelse, at lejeren kan blive opsagt med et varsel på et år.

* Men i praksis er beskyttelsen af lejerne endnu mere vidtgående, viser en aktuel sag, som Aarhus-advokaten Peter Blenstrup Nielsen fra Advokaterne.com har ført ved landsretten.

* Selv, hvis en ejer af en ejendom skal bruge lejemålet selv, kan dette tilsidesættes af en såkaldt rimelighedsvurdering efter lejelovens § 84.

* I den konkrete sag lagde landsretten bl.a. vægt på, at lejeren drev erhverv som selvstændig dagplejemor, og at hun havde begrænsede muligheder for at skaffe en anden bolig i samme lokalområde, der kunne bruges til dette formål. Retten kom frem til, at opsigelsen af lejeren samlet set var urimelig.

* ”Sagen er principielt interessant for både udlejere og lejere. Den viser, at der bør ske en meget nøje vurdering af sagens konkrete forhold, inden man som udlejer skrider til opsigelse af en lejer – eller inden man som lejer evt. accepterer en opsigelse” siger advokat Peter Blenstrup Nielsen.

Advokat Peter Blenstrup Nielsen kan kontaktes angående ovennævnte landsretsdom af 28. februar 2017 eller om spørgsmål om lejeloven i øvrigt.

Navigation