Kan koncertarrangører m.fl. påberåbe sig force majeure på grund af coronakrisen?

Mange større og mindre spillesteder, musikteatre, værtshuse m.fl. står sikkert i øjeblikket i den situation, at de må aflyse koncerter og andre musikalske begivenheder, fordi forsamlingsforbuddet, der for nylig blev forlænget til den 10. maj 2020, i praksis udelukker, at koncerten mv. kan gennemføres. For “større arrangementer” gælder forsamlingsforbuddet endda indtil udgangen af august 2020. Det er i skrivende stund ikke defineret, hvad der skal forstås ved “større arrangementer”.

I forlængelse af aflysningerne opstår spørgsmålet, om de musikere, der skulle have optrådt, men hvis kontrakter bliver annulleret, alligevel kan forlange at modtage deres honorar, eller om koncertarrangøren/spillestedet kan påberåbe sig force majeure på grund af coronakrisen og dermed undgå at betale det aftalte honorar til musikerne.

Spørgsmålet kan nok ikke besvares helt entydigt.

Først og fremmest afhænger det af, hvad der står i kontrakten med de enkelte musikere, om der er mulighed for at annullere kontrakten pga. udefrakommende omstændigheder.

Er kontrakten tavs herom, må man falde tilbage på grundliggende formueretlige (obligationsretlige) principper. Men de er heller ikke så entydige, at der kan gives et 100 % præcist svar på spørgsmålet.

Der gælder et almindeligt princip om, at man som kontraktpart kan undgå at ifalde erstatningsansvar over for som medkontrahent, hvis opfyldelse af kontrakten er umulig på grund af forhold, som ikke med rimelighed kunne forudses ved kontraktindgåelsen.

Nøgleordene er umulighed og upåregnelighed.

I princippet er det vel ikke umuligt at gennemføre en koncert i den aktuelle situation, selv om der er et forbud mod, at mere end 10 personer forsamles på ét sted. Koncerten kunne jo i princippet gennemføres uden publikum. Men det ligger nok forudsat i kontraktsituationen, at koncertstedet skal have mulighed for at lukke et (større) antal publikummer ind, og at koncerten derfor ikke kan afvikles, når der foreligger et forbud, der reelt forhindrer, at koncerten kan gennemføres med et live-publikum.

Så umulighedsbetingelsen er antageligt opfyldt.

Hvis kontrakten blev indgået før den 6. marts i år, er betingelsen om upåregnelighed utvivlsomt også opfyldt. Før dette tidspunkt var der nok ikke mange, der havde forestillet sig, at store dele af landet ville blive lukket ned på grund af coronavirus, selv vi i den foregående måned eller to havde været vidne til betydelige nedlukninger i Kina, hvor coronavirusset antages at have haft sit udspring.

Så den foreløbige konklusion er, at der for kontrakter indgået før den 6. marts i år, og som skal afvikles inden den 10. maj i år, med en høj grad af sandsynlighed foreligger force majeure, og at koncertarrangøren derfor kan annullere kontrakterne uden at ifalde erstatningsansvar over for musikerne.

Hvis koncertarrangøren imidlertid – gennem hjælpepakker eller på anden vis – har mulighed for at få dækket sit tab og i tabsopgørelsen kan medtage honorarer til musikerne, vil dette formentlig spille ind i bedømmelsen af, om der foreligger en ansvarsfritagende force majeure. Her vil betragtninger om tabsbegrænsningspligt spille ind på en sådan måde, at koncertarrangøren vil have en pligt til at søge tabsdækning og afregne honorar til musikerne i det omfang, arrangøren selv opnår dækning herfor.

Det vil nok også have en vis betydning, om der er mulighed for at skubbe koncerten til afvikling på et senere tidspunkt, hvor coronakrisen er overstået – eller restriktionerne i hvert fald er lempet. I givet fald vil det næppe være berettiget med en fuldstændig annullation af kontrakten.

Hos advokaterne.com hjælper vi både koncertarrangører og musikere mv. der er kommet i klemme som følge af forsamlingsforbuddet. Kontakt advokat Lars Broni på telefon 22 20 09 63 eller pr. mail på lb@advokaterne.com, hvis du har spørgsmål.

Navigation